פטור ממס על השכרת דירה
מס הכנסה על השכרת דירה


18/10/2016

פטור ממס על השכרת דירה - מס הכנסה על השכרת דירה

18/10/2016

ישנם 3 מסלולי מיסוי על השכרת דירה שניתן לבחור ביניהם:
 1. פטור ממס על השכרת דירה (מלא או חלקי).
 2. חיוב במס מופחת על השכרת דירה בשיעור של 10%.
 3. חיוב במס על השכרת דירה לפי מדרגות המס.

בכפוף לתנאים להלן, רשאי המשכיר לבחור בכל אחד מהמסלולים עבור כל אחת מהדירות שברשותו.

 1. מסלול הפטור ממס על השכרת דירה (מלא או חלקי)

  הכנסה חודשית משכר דירה, כוללת את ההכנסות מכל דירות המגורים, המושכרות על ידי המשכיר. נקבעו מספר תנאים מצטברים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל:
  • הדירה מיועדת לשמש למגורים.
  • הדירה לא רשומה בספרי העסק של המשכיר או אינה חייבת ברישום כאמור.
  • הדירה מושכרת לשוכר יחיד.
  • הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד, וברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך, או לחילופין חוזה שכירות.
 2. מסלול חיוב במס מופחת על השכרת דירה בשיעור של 10%

  על פי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, ניתן לשלם מס מופחת בשיעור של 10%, בגין הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל. חשוב לדעת שמי שבוחר לדווח במסלול זה, חייב לשלם את המס לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר הדירה. מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של 10% יחול בתנאים הבאים:
  • הדירה משמשת למגורים בישראל.
  • ההכנסה מדמי השכירות אינה הכנסה מעסק, כמשמעותה בסעיף (1)2 לפקודת מס הכנסה.
 3. חיוב במס על השכרת דירה לפי מדרגות המס

  במסלול זה יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. נזכיר כי לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס שישים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%. במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה.

פטור חלקי ממס על השכרת דירה

כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה גבוה מתקרת הפטור (5,070 ₪ לשנת 2015) אינו עולה על כפל תקרה זו (10,140 ₪), יש לחשב את הפטור באופן הבא:

 • מפחיתים מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה שהתקבלה בפועל את סכום תקרת הפטור. ההפרש ביניהם יחשב כסכום עודף.
 • מפחיתים מסכום תקרת הפטור את הסכום העודף. ההפרש המתקבל הוא הסכום הפטור.
 • מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה למגורים שהתקבל בפועל מפחיתים את הסכום הפטור. ההפרש המתקבל הוא הסכום החייב במס.

על הסכום החייב במס יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. לגבי הכנסות משכ"ד, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס שישים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%.

מדריך (באתר רשות המסים) לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראלחזרה לעמוד הראשי