החזר מס על רכב

רכב ליסינג - הוצאה מוכרת

27/10/2016

החזר מס על רכב

27/10/2016

בעבר רק חברות גדולות היו בוחרות בעסקאות הליסינג, והיו מחלקות את הרכבים כהטבה וכסמל מעמד למנהלים הבכירים שלה. כיום גם חברות וגם עצמאים בוחרים בלקיחת רכב בעסקת ליסינג.


מהו ליסינג מימוני? מהו ליסינג תפעולי?

ליסינג מימוני
עסקה של מכר ולכן חלים עליו הדינים הכלליים של מכר. הלקוח מקבל בעלות על הרכב. התשלום החודשי נחשב כפדיון ההלוואה, שניתנה לו על-ידי חברת הליסינג לצורך רכישת הרכב. בעסקה מסוג זה, הוצאות המימון לרכישת הרכב כמו גם הפחת מוכרות כהוצאות במידה שהרכב משמש למטרה עסקית.

ליסינג תפעולי
עסקת שכירות, בה הבעלות על הרכב נשארת אצל חברת הליסינג, ואל התשלומים החודשיים מתייחסים כאל דמי שכירות. בעסקת ליסינג תפעולי, תשלומי רכב הליסינג נחשבים להוצאה עסקית (הוצאה המשמשת לייצור הכנסה). כל הוצאה מסוג זה מותרים בניכוי.
בעת חתימת החוזה, הופך השוכר לבעליו של הנכס מבחינה מהותית, אך לא מבחינת הרישומים הפורמליים. לפי הכללים החשבונאיים די שיתקיים אחד מהתנאים שלהלן כדי שהחכירה תיחשב לחכירה הונית:

  • קיימת התחייבות בלתי חוזרת של החוכר לרכישת הנכס בתום תקופת השכירות.
  • בתום תקופת השכירות קיימת לחוכר אופציה לרכוש את הנכס במחיר סמלי.
  • תקופת החכירה היא לפחות ל-75% מאורך חיי הנכס ולגבי משתמש יחיד או שותפות 100% מהתקופה האמורה.


ניכוי הוצאות רכב

ההכרה בתשלומים עבור רכב ליסינג כהוצאות מותנית בארבעה תנאים:

  1. מועדי התשלומים הוגדרו מראש בהסכם.
  2. סכום התשלומים הינו קבוע (בתוספת הפרשי הצמדה).
  3. פרק הזמן שבין התשלומים אינו עולה על שלושה חודשים.
  4. תקופת השכירות תסתיים לא יאוחר משלושה חודשים לאחר מועד התשלום האחרון. תקנות מס הכנסה מבדילות בין אלה שמנהלים פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה (חברות בע"מ וחלק קטן מהעצמאים) לבין אלה שאינם מנהלים פנקסים לפי שיטה זו.עובדי ההיי-טק לא מעדיפים את המכונית המשפחתיתחזרה לעמוד הראשי